گروه ایران تیوا

تنظیم گزارشات مالی و مدیریتی تهيه گزارشات مالي و ترازنامه تهيه گزارشات خريد و فروش فصلي و ماليات بر ارزش افزوده ثبت دفاتر قانوني شامل دفتر روزنامه و دفتر كل انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان تهيه گزارشات بيمه تامين اجتماعي و ماليات گزارش های مالیات بر حقوق و عملکرد طراحی ئ تهیه کدینگ مالی تجزیه و تحلیل و ارائه خلاصه اطلاعات مالی بستن حسابها در اخر سال

تنظیم گزارشات مالی و مدیریتی تهيه گزارشات مالي و ترازنامه تهيه گزارشات خريد و فروش فصلي و ماليات بر ارزش افزوده ثبت دفاتر قانوني شامل دفتر روزنامه و دفتر كل انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان تهيه گزارشات بيمه تامين اجتماعي و ماليات گزارش های مالیات بر حقوق و عملکرد طراحی ئ تهیه کدینگ مالی تجزیه و تحلیل و ارائه خلاصه اطلاعات مالی بستن حسابها در اخر سال

تنظیم گزارشات مالی و مدیریتی

تهيه گزارشات مالي و ترازنامه

تهيه گزارشات خريد و فروش فصلي و ماليات بر ارزش افزوده

ثبت دفاتر قانوني شامل دفتر روزنامه و دفتر كل

انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان

تهيه گزارشات بيمه تامين اجتماعي و ماليات

گزارش های مالیات بر حقوق و عملکرد

طراحی ئ تهیه کدینگ مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه خلاصه اطلاعات مالی

بستن حسابها در اخر سال

دیدگاه خود را بیان کنید