همسویی باجهان هستی

وقتی با جهان هستی همسو شوید مورد حمایت ابر ،باد،خورشید،ماه،آسمان و فرشتگان قرار می گیرید.برای کمک گرفتن از تمام انرژی های جهان هستی و رشد و تعالی باید 10 قانون را در نظر داشته باشید:

وقتی با جهان هستی همسو شوید مورد حمایت ابر ،باد،خورشید،ماه،آسمان و فرشتگان قرار می گیرید.برای کمک گرفتن از تمام انرژی های جهان هستی و رشد و تعالی باید 10 قانون را در نظر داشته باشید:

همسویی باجهان هستی

وقتی با جهان هستی همسو شوید مورد حمایت ابر ،باد،خورشید،ماه،آسمان و فرشتگان قرار می گیرید.برای کمک گرفتن از تمام انرژی های جهان هستی و رشد و تعالی باید 10 قانون را در نظر داشته باشید:

1- قانون خلاء(خالی شدن):

هر انسانی که خالی شود ،قدرتمند می شود. خالی شوید از کینه ،حسد،دروغ، نفرت،گناه علم و محبت. هر چه دانش داریم به دیگران یاد بدهیم تا برای ورود علم جدید باز شود.

2-قانون جریان و حرکت:

هر چیزی که جاریست قوی تر است و هر جا سکون باشد فقر است. آب زلال هم اگر چند روز در جایی بماندبه مرداب تبدیل می شود.

3-قانون نظم :

در زندگی روی نظم حر کت کنید تا مغزتان هم به این نظم عادت کند هدف هایتان را بنویسید و با نظم انجام دهید و باور کنید که با فعالیتهای منظم به نتیجه مضاعف می رسید.

4-قانون پاکی:

یکی از قوانین مهم طبیعت،پاکی است موهبت های الهی جذب  ناپاکی ها نمی شوند.گناه،نا پاکی است و عمر انسان را کم می کندو موهبت های الهی را جذب نمی کند .

5- قانون بارش:

ببارید مهر،ببارید علاقه،ببارید احترام ،ببارید دوستی ،ببارید عشق ،ببارید خنده ،ببارید امید.جهان هستی ،جهان بخشش است هر قدر دریاها بخار آب بیشتری بفرستند باران بیشتری جذب خواهند کرد.

6- قانون سحر خیزی:

تمام گیاهان در اولین ساعات روز فتوسنتز می کنند.هر چه سحر خیز باشید رزق شما بیشتر است.طول عمر زیاد ،شادمانی ،نشاط ،زیبایی و آرامش در سحر خیزیست.

7-قانون جمع:

یکی از راههای هم سو شدن با کائنات ،قانون جمع است .باهم غذا بخورید ،باهم دعا کنید ،با هم نماز بخوانید، باهم بازی کنید.تنهایی ،افسردگی ،بیماری و ناهماهنگی با جهان هستی ،فقرو فلاکت می اورد.

8-قانون هماهنگی(رهایش):

هماهنگی یعنی بخشش،یعنی رهایش.از ناسپاسی دیگران نرنجید .خودتان سپاسگزار باشید.با جهان هستی هماهنگ باشید ببخشید تا بخشیده شوید.

9-قانون تنوع:

دنبال تازه ها بگردید.تنوع انسان را به آرامش می رشاند و موهبت های الهی را جذب می کند وقتی تنوع داریم روحیه کار را افزایش می دهد و انرژی بیشتری را جذب میکنیم.

10-قانون کارما:

کارما یعنی اعمال ما بازتاب دارد.هر کار بدی درون شما می ماند و هر کار خوبی به خود شما بر می گردد.سلول های مغز انسان به کلمات مهر آمیز پاسخ مثبت می دهد.هر ذره ای محبت را می فهمد.
[1:18 PM, 6/13/2020] خانم موسوي:

دیدگاه خود را بیان کنید