دیگران آئینه ما برای شناختمان از خود هستند

با گوشه نشینی و عزلت نشینی ، ابعاد بسیاری از وجود بیکران ما ، رشد نیافته باقی می‌ماند و برای رشد همه جانبه ، همه ابعاد وجودی نیازمند تعامل با دیگران و زندگی کردن در جامعه هستیم .

با گوشه نشینی و عزلت نشینی ، ابعاد بسیاری از وجود بیکران ما ، رشد نیافته باقی می‌ماند و برای رشد همه جانبه ، همه ابعاد وجودی نیازمند تعامل با دیگران و زندگی کردن در جامعه هستیم .

دیگران آئینه ما برای شناختمان از خود هستند

با گوشه نشینی و عزلت نشینی ، ابعاد بسیاری از وجود بیکران ما ، رشد نیافته باقی می‌ماند و برای رشد همه جانبه ، همه ابعاد وجودی نیازمند تعامل با دیگران و زندگی کردن در جامعه هستیم .


اما تعامل صحیح ، خود هنری بسیار مهم است ، متاسفانه اغلب ما تعامل سازنده را بلد نیستیم ، نمی‌دانیم و یا فراموش می‌کنیم که از یک رایطه چه می‌خواهیم و چه هدفی داریم ؟

گاهی اوقات پیش می‌آید که دقایقی حتی ساعاتی را به عیب جویی از دیگران می‌پردازیم ، در حالیکه اگر به جای این رفتار ، متوجه خودمان باشیم و  ببینیم که برای چه دراین تعامل هستیم و معایب ما چیست ، برای خودمان بسیار بیشتر سازنده خواهد بود

به خاطر داشته باشیم که دیگران در این  ارتباطات و تعاملات مختلفی که با ما دارند ، چه شغلی ، چه خانوادگی ، دوستانه  و هر تعامل دیگری ، در جایگاه  فردی که با او ارتباط داریم ، برای ما نقش آینه رو ایفا می‌کنند، چراکه هر یک از ما لایه‌های شخصیتی عمیق و پیچیده‌ای داریم که مسلماً به تمامی ابعاد آن آگاهی نداریم  و چه خوب و عالی که ما فقط به همین مطلب در این راستا آگاه بشیم .


دیگران ، آیینه‌ای هستند که ما می‌توانیم ابعاد سرکوب و زندگی نکرده خود مان را که به هر دلیلی به آنها آگاه نیستیم و نمی‌شناسیمشان را به ما نشان بدهند .
هر یک از ما در دیگران، همان چیزی را می‌بینیم که در قسمتی از وجودمان وجود دارد

هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

و اگر غیر از این شکل به تعامل بپردازیم ، قطعاً بدون حضور و وجود آینه قادر به دیدن بسیاری از قسمتهای رفتاری، اعتقادی، و حتی ظاهری بدنمون برای تنظیف و تذهیبشون نیستیم و نخواهیم بود
 ما انسانها چند بعدی هستیم و مسلماً برای دیدن قسمتهایی از وجودمون نیاز به چند و یا چندین آینه با چیدمان خاص هستیم و این جزو اصول لایتغیر وجودی ما برای رشد و تعالی و بی عیب شدنمان است
پس آگاهانه تعاملات خودمان را انتخاب کنیم ، و در طی این پروسه از هر گونه فرار و جا خالی دادن، و یا تخریب افراد دیگر خودداری کنیم، و از تک تک این تعاملات درس مربوطه را اتخاذ کنیم.

دیدگاه خود را بیان کنید