رزومه کاری

مشاور مالی,مالیات مشاغل,گزارش فصلی,ثبت دفاتر,ثبت دفاتر مالی,حسابداری,خدمات بیمه,خدمات مالیاتی,تخفیف مالیاتی

خدمات مالیاتی انجام امور مالیاتی مربوط به شرکتها ( اشخاص حقوقی) و مشاغل ( اشخاص حقیقی )تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادیتتنظیم صورت معاملات فصلی تتنظیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزودهتنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقیشرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی


دیدگاه خود را بیان کنید